Jurídic Empresarial i PersonalAssessoria Jurídica Empresarial: Mercantil, Fiscal, Cívil, Consursal, Penal, Amdinistratiu i Urbanístic

- Expedients Concursals

- Reclamació de Deutes i Acords Transaccionals

- Comerç Exterior

- Problemàtica Urbanística

- Conflictes Laborals i Regulació d'Ocupació

- Transformacions, Fusions i Absorcions

- Escissions, Dissolucions i Liquidacions

- Successions d'Empreses

- Sanejaments Comptables

- Contractació Civil i Mercantil

- Defensa eficaç


Assessoria Jurídica Personal: Civil, Matrimonial, Penal i Laboral

- Querelles i Denúncies

- Matrimonial

- Separacions i Divorcis

- Parelles de Fet i Custòdia

- Violència de Gènere

- Successions i Transmissions

- Defensa eficaç